1 WEEK
GRATIS SPORTEN

SCHRIJF U
SNEL IN!
Lees meer

Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN FGT
 
Definities:
–          Bedrijf: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
–          Bedrijfsfitnessabonnement: de overeenkomst die tussen FGT en een bedrijf is aangegaan waarbij FGT de faciliteiten ter beschikking stelt aan bepaalde werknemers van het bedrijf die voor het Bedrijfsfitnessabonnement worden aangemeld;
–          Faciliteiten: fitnessfaciliteiten, met uitzondering van parkeerfaciliteiten;
–          Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van FGT waarin omgangsregels zijn opgenomen waaraan de leden zich moeten houden;
–          Lid:
i.                     het bedrijf (inclusief haar aangemelde werknemers) die/ dat een overeenkomst met FGT heeft gesloten;
ii.                   natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aan gaat;
iii.                 gezinsleden van het lid, voor zover een gezinsabonnement is afgesloten.
 
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen FGT en het lid worden gesloten.
Artikel 2 – Het aanbod
1.      FGT brengt het aanbod schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door FGT aangegeven termijn. Als de FGT geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2.    Het aanbod omvat ten minste:
–       de bedenktijd;
–       de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
–       de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
–       de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
–       op welk moment FGT de kosten jaarlijks kan verhogen;
–       de wijze van betaling en de betalingstermijn;
–       de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;
–       het (huishoudelijk) reglement.
3.    De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken.
4.    Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat het lid daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.
Artikel 3 – Aanvaarding
1.     De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door het. De overeenkomst is strikt persoonlijk.
Artikel 5 – Bedenktijd
1.     Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruikmaakt van de fitnessfaciliteiten.
Artikel 6 – Duur en beëindiging
1.     FGT biedt het lid ten minste de keuze uit:
a.    een overeenkomst van 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden;
2.    Als het lid een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 7 van dit artikel. Als het lid niet tijdig opzegt, dan loopt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door.
3.    Het lid kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 7 van dit artikel.
4.    Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft het lid na 1 jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 7 van dit artikel.
5.    Het lid mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
a.    Het lid (bij voorkeur) schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor het lid niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
b.    het voor het lid als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
6.    De opzegging als genoemd in het vorig lid dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 7 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat het lid door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
7.     Het lid moet de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
8.    Bij een opzegging als bedoeld in lid 4 en lid 5 is FGT gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
9.    Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 5 bestaat er voor het lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat FGT gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij het lid.
10. FGT mag de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
a.    Het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
b.    Het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens FGT of jegens een contractant van FGT. FGT betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van het lid tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
11. Indien FGT zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door FGT mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. FGT betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.
Artikel 7 – Prijs en prijswijzigingen
1.     Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
2.    FGT maakt eventuele prijsverhogingen 1 maand voorafgaand genoegzaam bekend.
3.    In het geval van een prijsverhoging, heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking van die verhoging door FGT te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door FGT terugbetaald. Het door het lid verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
4.    De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door FGT bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft het lid tot 3 maanden na totstandkoming overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door FGT terugbetaald. Het door het lid verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
Artikel 8 – Verplichtingen van FGT
1.     FGT staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
2.    FGT onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3.    Indien FGT gebruikmaakt van de diensten van instructeurs en/ of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4.    FGT zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5.    FGT treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van leden.
Artikel 9 – Verplichtingen van het lid
1.     Het lid houdt zich aan de door FGT gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2.    Het lid dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan FGT.
3.    Het lid dient de aanwijzingen van FGT c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan FGT kenbaar te maken, zodat FGT uitleg kan geven. 
4.    Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5.    Het is het lid niet toegestaan te roken in de door FGT beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6.    Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan FGT mede te delen.
Artikel 10 – Tussentijdse wijzigingen
1.     FGT kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. FGT zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
Artikel 11 – Bewijs van deelname
1.     Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt het lid een bewijs van deelname (pas). Het bewijs van deelname wordt bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
2.    Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. FGT is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden
1.     Alle abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso.
2.    Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van € 1,- per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1.     FGT is tegenover het lid aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van FGT komt. FGT is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van FGT.
2.    FGT zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van FGT is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
3.    Het lid is tegenover FGT aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.
Artikel 14 – Bedrijfsfitness
1.     FGT sluit overeenkomsten met zowel leden als bedrijven (de Bedrijfsfitnessabonnementen).
2.    De artikelen in deze algemene voorwaarden die op leden van toepassing zijn, gelden ook voor bedrijven waarmee een Bedrijfsfitnessabonnement is gesloten, tenzij er expliciet schriftelijk van af wordt geweken. Verwijzingen naar “leden” worden daarom geacht ook te verwijzen naar “bedrijven”.
3.    Het bedrijf dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de benodigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan door FGT.
4.    Een Bedrijfsfitnessabonnement kan uitsluitend door het bedrijf worden aangepast, verlengd, opgezegd of anderszins beëindigd, niet door de deelnemende werknemers. 
5.    In afwijking van artikel 6 van deze voorwaarden wordt een Bedrijfsfitnessabonnement tussen FGT en een bedrijf stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt – in afwijking van artikel 6 – een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar. Beëindiging dient voorts schriftelijk te geschieden.
Artikel 15 – Omgang met Persoonsgegevens
1.     FGT verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie over hierover kunt u terecht bij onze privacy statement/ verklaring, te vinden via deze link.
Artikel 16 – Toepasselijk recht
1.     Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
2.    Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

Een pdf versie is te downloaden via deze link

Fitness
fixed-col-3-img1

Afvallen? Conditie of kracht opbouwen? Sport veilig & effectief bij FGT fitness Tynaarlo!

LEES MEER
Personal training
fixed-col-3-img1

De personal trainingen bestaan uit trainingen van 60 minuten. In de trainingen krijg je intensieve persoonlijke begeleiding.

LEES MEER
24 uur per dag open
fixed-col-3-img1

FGT sportschool Tynaarlo is 365 dagen per jaar open, 24 uur per dag

LEES MEER

PAST FGT TYNAARLO OOK BIJ JOU?

Wil je ervaren wat FGT voor jou kan betekenen en al onze faciliteiten uitproberen? Dat kan via een Gratis Proefweek.

Claim nu jouw gratis week sporten! Klik hier >>
logo-ico